Масаллар озь окъуйыджыларына къайттылар

 

Белли шаиримиз Керим Джаманакълы ве яш тедкъи­къатчы Амет Уста топлагъан ве Улу Ватан дженки башлангъан биринджи куньлерде неширге имзалангъан, амма озь окъуйы­джыларынынъ къолуна тюшмеген «Масаллар» китабы кеченлерде экинджи кере нешир этильди.

Эшреф Шемьи-заде адына эдебий мукяфатнынъ НИЗАМНАМЕСИ

 

Эшреф Шемьи-заде адына эр йыл бериледжек эдебият мукяфаты «Джан юректен» хайрие фонды ве Къырымтатар языджылары бирлиги тарафындан мешур къырымтатар шаири, эдебиятшынас ве джемаат эрбабы Эшреф Шемьи-заденинъ 100 йыллыгъы мунасебетинен тэсис этильди.

Дюгюн ичюн эр шей азыр

 

Къырымнынъ чешит кошелеринде яша­гъан къырымтатар аилелеринде йыл девамында той мерасимлери олып кече. Сеитлер къасабасында яшагъан окъуйыджымыз Экрем Гъафаров шу къуванчлы вакъианы ашагъыдаки дюльбер сёзлернен ифаделей.

Страницы

Subscribe to Ана юрт RSS